Algemene Voorwaarden

Marieke Zwinkels BV

Laatst gewijzigd op 21 november 2023

————————————————————-
Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van onze websites of een programma bij ons afneemt. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou. Lees alles daarom goed door. Wij raden je ook aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens terug kan lezen. Heb je vragen? We zijn altijd bereikbaar via hallo@mariekezwinkels.com.
————————————————————-

DEEL 1. 
ALGEMEEN DEEL VOOR GEBRUIKERS EN KLANTEN
————————————————————-

Artikel 1 – Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Bedrijf, ‘wij’ of ‘ons’de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marieke Zwinkels BV, gevestigd aan de Lachappellestraat 53 C te (4816 AJ) Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 88736865 en bereikbaar via +31(0)624252992 en hallo@mariekezwinkels.com.

1.3. Gebruiker: iedereen die gebruik maakt van de Websites, van het gratis Materiaal op de Websites en van andere functionaliteiten van de Websites die beschikbaar zijn zonder dat je een Overeenkomst sluit met het Bedrijf

1.4. Klant, ‘jij’ of ‘jouw’: de consument of zakelijke klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met het Bedrijf en/of zich geregistreerd heeft op de Websites en toegang heeft tot de Online Leeromgeving.

1.5. Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.6. Zakelijke Klant: de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7. Websites: de websites van het Bedrijf, te raadplegen via www.mariekezwinkels.com en/of www.tfto.nl, www.tfto.com en alle bijbehorende en samenhangende (sub)domeinen.

1.8. Online Leeromgeving: de online omgeving waar klanten bij het sluiten van sommige Overeenkomsten op kunnen inloggen na registratie op de Website; en een van de wijzen waarop het Bedrijf de Materialen ter beschikking kan stellen waar Klanten volgens de Overeenkomst recht op hebben.

1.9. Materiaal: producten en diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, zoals (maar niet beperkt tot) tickets voor evenementen, reizen of retraites, eendaagse en/of meerdaagse opleidingen, uitgebreide leer- en/of coaching trajecten, en alle producten en diensten die we gratis ter beschikking stellen via de Websites en/of de Online Leeromgeving.

1.10. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken, en die kan bestaan uit een of meerdere Materialen.

1.11. Intellectuele Eigendomsrechten: (alle) rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot het Bedrijf, de Websites, de Online Leeromgeving en/of de Materialen, zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op al het gebruik van de Websites, Online Leeromgeving, Materialen en op al onze aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen en alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

2.2. Voorwaarden die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden gelden alleen als het Bedrijf die uitdrukkelijk, schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. In aanvulling op dit deel 1. van deze Algemene Voorwaarden, welk deel geldt voor alle Gebruikers en alle Klanten, zijn voor Klanten (al naar gelang de aard van de Overeenkomst) ook deel 2. en/of deel 3. van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst heeft de Overeenkomst altijd voorrang.

2.4. We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. daarbij geldt het volgende:
a) Aan Klanten maken we wijzigingen bekend door de nieuwe Algemene Voorwaarden op de Website te zetten en die ter beschikking te stellen via de Online Leeromgeving of via e-mail. Ontvangst van deze e-mails is voor rekening en risico van de Klant. Belangrijk is dat je met je e-mailadres ingeschreven blijft voor de maillijst van jouw Materialen. Voor Overeenkomsten die al zijn gesloten gelden wijzigingen steeds met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
b) Aan Gebruikers worden wijzigingen bekend gemaakt door de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Website te plaatsen. Door de Website daarna te blijven gebruiken ga je akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
c) Steeds als er herziene Algemene Voorwaarden op de Websites bekendgemaakt worden, zal daarbij worden aangegeven vanaf welke datum die voorwaarden (zijn) in(ge)gaan.
d) Niet inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk willekeurig moment worden doorgevoerd en behoeven geen wijziging anders dan dat de herziene Algemene Voorwaarden op de Websites worden geplaatst.

2.5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige afspraken uit de Algemene Voorwaarden aan. We zullen dan ter vervanging samen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die zoveel mogelijk in overeenstamming is met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

2.6. We kunnen in bepaalde gevallen een keuze maken om in het voordeel van Gebruikers en/of Klanten af te wijken van deze Algemene Voorwaarden. Dat betekent niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. Het betekent ook niet dat je ook in de toekomst aanspraak houdt op dezelfde afwijkende afspraak. Die keuze blijft altijd bij ons.

Artikel 3 – Gebruik van de Websites en Materialen daarop voor eigen risico

3.1. Op de Website en in de Materialen daarop is alleen algemene informatie opgenomen die we gratis ter beschikking stellen. Gebruikers en Klanten kunnen daar geen enkele rechten aan ontlenen. Ik stel alle informatie met grote mate van zorgvuldigheid vast. We kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Evenmin kan de inhoud daarvan worden aangemerkt als individuele en/of persoonlijke coaching en/of advies.

3.2. Het gebruik van de Websites en de Materialen daarop is volledig op eigen risico. Het Bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Websites of de Materialen daarop. Niets op de Websites of de Materialen daarop is een belofte of garantie voor inkomsten of winst, persoonlijke, emotionele, mentale en/of spirituele groei of van enig ander resultaat dan ook.

Artikel 4 – Links en verwijzingen van en naar derden

4.1. Op de Websites, Online Leeromgeving of in de Materialen staan soms links en verwijzingen naar internetsites die door derden worden onderhouden. De koppeling naar sites van derden houdt geen goedkeuring of sponsoring van die sites in, of van de informatie, producten of diensten die op of via die sites worden aangeboden.

4.2. We hebben geen controle of beheer over enige informatie, producten of diensten die derden op of via de Websites, Online Leeromgeving, Materialen of op websites die aan ons gelinkt zijn, aanbieden. We staan ook niet in voor de juistheid en actualiteit van informatie op de gelinkte websites. Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van enige informatie op de gelinkte websites.

4.3. Indien van toepassing zijn alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die door derde partijen, inclusief informatieverstrekkers, wordt uitgedrukt of beschikbaar gesteld, die van de respectievelijke auteurs of distributeurs en niet van het Bedrijf. We hebben geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van meningen, adviezen of verklaringen die op een van die websites zijn gedaan.

Artikel 5 – Gedragsregels

5.1. Onze Websites en de Materialen die daarop gratis ter beschikking worden gesteld alsmede alle Overeenkomsten, de Online Leeromgeving en overige Materialen, zijn alleen bedoeld voor Gebruikers en Klanten die ouder zijn dan 16 jaar. Vanwege de aard en inhoud van de Materialen vinden wij het niet verantwoord dat je daar zonder supervisie van een volwassene gebruik van maakt. En wij niet alleen, ook de wetgever beschermt jou als je jonger bent dan 16 jaar. Door gebruik te maken van de Websites en de Materialen daarop of door het aangaan van een Overeenkomst met ons en vervolgens door het gebruiken van de Online Leeromgeving en de overige Materialen verklaar je dan ook ouder te zijn dan 16 jaar.

5.2. De Websites en Online Leeromgeving bieden Gebruikers en Klanten verschillende, en ieder hun eigen, functionaliteiten, zoals bulletinboards, weblogs, chatrooms en e-mailservices, waarmee we (i) feedback en real-time interactie met Gebruikers en/of Klanten kunnen hebben (ii) feedback en real-time interactie tussen Gebruikers en/of Klanten onderling kunnen realiseren, en/of (iii) we andere mogelijkheden mogelijkheden van communicatie met ons of onderling kunnen aanbieden. Alle inhoudelijke berichten en posts die Gebruikers en Klanten zelf plaatsen of verzenden via de aangeboden functionaliteiten gebeuren door Gebruikers en Klanten zelf en zijn daarmee volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij hebben geen controle over de berichten, informatie of bestanden die Gebruikers en/of Klanten via de Websites en Online Leeromgeving kunnen verstrekken.

5.3. Voor zover Gebruikers en Klanten gebruik maken van de functionaliteiten zoals bedoeld in artikel 5.2. en berichten plaatsen die zichtbaar zijn voor andere Klanten, Gebruikers of zelf materialen naar ons versturen geldt – uitsluitend en voor zover de regels van dwingend recht zich daar niet tegen verzetten – het volgende:
a) Gebruiker en/of Klant verklaren eigenaar te zijn van de berichten of het materiaal of voor het gebruik daarvan uitdrukkelijke toestemming te hebben van de eigenaar van het materiaal en vrijwaren ons voor alle vorderingen, claims en aansprakelijkstellingen door derden, waaronder begrepen alle daarmee gepaard gaande kosten;
b) Gebruiker en Klant geven ons en iedereen die door ons is geautoriseerd een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie voor gebruik van de berichten en de materialen;
c) We hebben het recht om berichten of materialen te wijzigingen of te verwijderen als we daar gegronde redenen voor hebben. Als gegronde redenen gelden in ieder geval de situaties zoals genoemd in artikel 5.4; en
d) We hebben het recht, maar niet de verplichting om de materialen ook op andere wijze te gebruiken.

 5.4. Het is Gebruikers en Klanten niet toegestaan om de Websites en Online Leeromgeving te gebruiken:
a) op een wijze die in strijd is met de wet- of regelgeving, deze Algemene Voorwaarden of op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van andere Gebruikers, Klanten of derden;
b) voor het verrichten van illegale diensten;
c) voor het verschaffen of verspreiden van pornografische materialen of om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
d) voor het plaatsen van materialen die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn of op een andere manier een schending van de persoonlijke levenssfeer van het Bedrijf of andere Gebruikers, Klanten of derden opleveren;
e) om ongevraagd commerciële, charitatieve of ideële communicatie te delen;
f) om materialen te plaatsen of te verspreiden met kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware of om op andere manier ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Websites, de Online Leeromgeving, accounts van Klanten, computersystemen, enzovoorts;
g) op een wijze die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van derden;
h) om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van rechten van derden van welke aard dan ook.

5.5. Wanneer wij een klacht ontvangen over overtreding van een van de gedragsregels uit dit artikel of we constateren zelf dat daar sprake van is dan staat het ons vrij om alle maatregelen te nemen die we nodig vinden om het gevaar af te wenden of te voorkomen. Alle redelijke kosten die we noodzakelijkerwijze daarvoor maken, mogen we verhalen op de betreffende Gebruiker of Klant die de gedragsregel(s) heeft overtreden. In ieder hebben we het recht om in dat geval het account van de betreffende Klant (tijdelijk) te blokkeren en/of Klant de toegang tot (bepaalde) functionaliteiten van het Online Platform (tijdelijk) te ontzeggen.  We informeren de betreffende Gebruiker of Klant daar zo spoedig mogelijk over en streven ernaar dit soort maatregelen zoveel mogelijk te nemen pas na overleg met de betreffende Gebruiker of Klant.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom zijn en blijven bij het Bedrijf, aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze licentiegevers. Niets op of in de Websites, de Online Leeromgeving, de Materialen en/of de Overeenkomst is bedoeld om enige rechten van Intellectuele Eigendom, van welke aard dan ook over te dragen aan Gebruikers, Klanten of derden.

6.2. De Website, de Online Leeromgeving en de Materialen zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gebruikt op een manier die inbreuk vormt op onze rechten. In ieder geval, maar niet uitsluitend, is het zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet toegestaan om:
a) de Online Leeromgeving of de Materialen (met uitzondering van de Materialen die wij via de Websites zelf gratis ter beschikking stellen): ter beschikking te stellen aan derden, derden daarin mee te laten lezen (bijvoorbeeld met blogs en e-books), mee te laten luisteren (bijvoorbeeld met Soundcloud), mee te laten kijken (bijvoorbeeld met webinars en Vimeo), op te nemen en te laten zien aan derden (bijvoorbeeld met al dan niet online individuele of groepssessies) of derden op andere wijze gebruik of voordeel te laten hebben daarvan;
b) wijzigingen aan te brengen in het Materiaal, of Materiaal te kopiëren, reproduceren, (opnieuw) publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen of distribueren op welke wijze dan ook en via welk medium dan ook en ongeacht of het betreffende Materiaal door ons betaald of gratis ter beschikking wordt gesteld.

6.3. Om elke verwarring of onduidelijkheid te voorkomen benadrukken we dat hetgeen is bepaald in dit artikel 6 ook betekent dat het niet is toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming Materiaal op te nemen. Ook niet als je dat alleen voor eigen gebruik doet. Alleen al door het Materiaal op te nemen, kopieer je het Materiaal namelijk. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om gratis ter beschikking gesteld Materiaal, online of live individuele of groep sessies, Materiaal dat via de Online Leeromgeving, YouTube, Soundcloud of op andere wijze ter beschikking wordt gesteld of welk ander Materiaal dan ook.

Artikel 7 – Privacy

7.1. Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten conform de privacyverklaring. Deze is hier te vinden.

7.2. Gebruikers en Klanten zijn gehouden de (persoons)gegevens die zij via de Websites en de Online Leeromgeving verkrijgen – doordat andere Gebruikers en Klanten daarop materialen hebben geplaatst zoals bedoeld in artikel 5 – alleen te gebruiken of te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor die (persoons)gegevens zijn verstrekt. Het is Gebruikers en Klanten niet toegestaan de verkregen (persoons)gegevens te gebruiken voor enige andere doeleinden van welke aard dan ook.

Artikel 8 – Vragen of Klachten?

8.1. We streven ernaar om administratieve vragen met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving, het Materiaal en/of de Overeenkomst binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Je kan je vragen stellen via e-mail (hallo@mariekezwinkels.com). Je mag vragen ook altijd via een ander medium stellen, zoals Messenger of Signal. Via deze kanalen worden vragen alleen minder snel gelezen of gezien en kan onbedoeld de termijn van vijf werkdagen worden overschreden. Als we voor een goed antwoord op jouw vraag meer dan vijf werkdagen nodig hebben informeren we je hierover.

8.2. Heb je een klacht of zorg over de Websites, de Online Leeromgeving, het Materiaal en/of de Overeenkomst of over de manier waarop er met jou is omgegaan? Je kunt ons op de hoogte te stellen via hallo@mariekezwinkels.com. Alle klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Samen met jou zullen we onderzoeken wat er speelt en proberen we tot een passende oplossing te komen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
a) Gaat jouw klacht of zorg om een Overeenkomst, de inhoud van de Materialen uit de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst? We doen ons best doen om daar samen met jou een passende oplossing voor te vinden. Lukt dat niet of kun je je niet in de uitkomst vinden? Dan bieden we je een beroepsmogelijkheid door de in artikel 8.4. met naam genoemde mediator (hierna: ‘Mediator’) in de arm te nemen.
b) Gaat jouw klacht of zorg om het (het gebruik van) de Website en de daarop ter beschikking gestelde (gratis) Materialen? Ook dan moedigen we je van harte aan om ons hierover te informeren zodat wij je verder kunnen helpen en van jouw input kunnen leren. Ben je het niet met de aangedragen oplossing eens? Dan geldt geen beroepsmogelijkheid zoals bedoeld in artikel 8.2 sub a).

8.3. Wanneer je een zorg of klacht indient overeenkomstig artikel 8.2., krijg je binnen 5 werkdagen een reactie en maken we samen afspraken over het vervolgtraject en tijdsverloop daarvan.Indien een Mediator wordt ingeschakeld zal het tijdsverloop verder mede afhankelijk zijn van externe factoren waar wij geen invloed op hebben (denk aan de afspraakmogelijkheid van de Mediator, van jou zelf, ziekte of andere tegenslag van een of meer van de betrokkenen) maar zullen wij er ernaar streven om binnen 3 maanden tot een volledige afronding te kunnen komen.

8.4. De Mediator die indien nodig wordt ingeschakeld is:
Melchior Conflictmanagement Mediation
Watertoren – Wilhelminasingel 19
4818 AC Breda
Nederland
Telefoon: (076) 750 23 61
E-mail: info@melchiormediations.nl

8.5. De Mediator geeft een reactie binnen vijf werkdagen na doorverwijzing. Deze reactie kan ook bestaan uit de mededeling dat er een afspraak wordt ingepland met Partijen, waarna Partijen rekening kunnen houden met de afhandelingstermijn zoals bedoeld in artikel 8.3.

8.6. Bij een behandeling door de Mediator zoals bedoeld in artikel 8.2 sub b) geldt het volgende:
a) De uitspraak van de Mediator is bindend voor alle betrokkenen, dus voor Bedrijf, Klant en/of Gebruiker.
b) De kosten van de Mediator worden in beginsel gedragen door Klant en het Bedrijf gezamenlijk, tenzij in de uitspraak van de Mediator een andere kostenverdeling wordt bepaald.
c) Ben je Consument? Dan heb je wettelijk de mogelijkheid om binnen een (1) maand nadat we je schriftelijk hebben bevestigd dat we je klacht zullen voorleggen aan de Mediator alsnog de keuze te maken om je klacht overeenkomstig artikel 10.3. voor te leggen aan de rechter.
d) We kunnen ons heel goed voorstellen dat je – ook als je Consument bent – deze bedenktermijn van een (1) maand liever niet afwacht en meteen naar de Mediator wilt. Ook dat is mogelijk. We hebben dan een schriftelijke bevestiging nodig waarin je aangeeft dat je: (i) ervoor kiest om al met de beroepsmogelijkheid bij de Mediator te starten vóór het verstrijken van je bedenktermijn van een maand; en (ii) erkent dat je daarmee jouw recht verliest om binnen die maand alsnog te kiezen voor beslechting van het geschil door de rechter.

8.7 Alle – al dan niet via tussenkomst van de Mediator – afgehandelde klachten worden voor een termijn van 1 jaar geregistreerd en bewaard, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen andere eisen stellen.

Artikel 9 – Overdraagbaarheid

9.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf mogen Gebruikers of Klanten hun rechten uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet overdragen aan derden.

9.2. Het Bedrijf is volledig vrij om alle rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst over te dragen aan een gelieerde entiteit of een van haar dochterondernemingen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op (het gebruik van) de Website, de Online Leeromgeving, de Materialen en op de Overeenkomst en alle (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien of daar verband mee houden, is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Het Bedrijf, Klanten en Gebruikers zullen zich inzetten om alle zorgen, klachten en geschillen over of in verband met (het gebruik van) de Websites, de Online Leeromgeving, de Materialen of de Overeenkomst in eerste instantie zoveel mogelijk onderling of (voor zover van toepassing) met tussenkomst van een Mediator proberen op te lossen, namelijk op de wijze zoals beschreven in artikel 8.

10.3. Als artikel 10.2 niet tot een oplossing leidt, geldt dat alle geschillen die naar aanleiding van het gebruik van de Websites, de Online Leeromgeving, de Materialen alsmede geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Bedrijf is gevestigd, dan wel – als de regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten – de volgens het Nederlandse recht wettelijk bevoegde rechter.

DEEL 2.
AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR KLANTEN
————————————————————-

Artikel 11 – Toepasselijkheid

De onderstaande artikelen 12 t/m 19 zijn uitsluitend van toepassing op Klanten (zowel Zakelijke Klanten als Consumenten) en gelden niet voor Gebruikers.

Artikel 12 – Totstandkoming Overeenkomst

12.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat je ons aanbod aanvaardt en aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Van aanvaarding is onder meer – maar niet uitsluitend – sprake indien en zodra: (i) je online via de Websites een bestelling hebt geplaatst voor een van onze Materialen, (ii) je ons een e-mail stuurt waarin je je deelname aan een van de Materialen bevestigt of waaruit anderszins jouw akkoord blijkt op het afnemen van of deelnemen aan een van onze Materialen, of (iii) in het geval je interesse hebt getoond voor een van onze Materialen en je – naar aanleiding van onze inventarisatie of je daadwerkelijk wilt deelnemen – aan ons bevestigt dat je het Materiaal wilt afnemen en/of zal deelnemen.

12.2. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door het Materiaal dat je afneemt. Voor elk Materiaal gelden eigen leveringsvoorwaarden welke altijd duidelijk zijn omschreven in het e-book van het betreffende Materiaal. Neem je verschillende Materialen af, dan kunnen er verschillende eigen leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien voor een specifiek Materiaal, voorwaarden worden gesteld zoals bedoeld in artikel 12.1., staat in het e-book ook beschreven hoe je daaraan kan voldoen. De e-books met daarin de leveringsvoorwaarden van alle Materialen zijn integraal onderdeel van de Overeenkomst en gaan bij tegenstrijdigheid met deze Algemene Voorwaarden voor. Deze e-books zijn via de Website downloadbaar voor eigen administratie. Mocht je het e-book op de Website niet meer kunnen vinden, dan zullen we je die op eerste verzoek altijd toesturen per e-mail.

12.3. Als je ons aanbod via elektronische weg hebt aanvaard, zullen we je onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van die aanvaarding bevestigen.

12.4. Je bent verplicht om tijdig en volledig alle door ons gevraagde informatie te verstrekken en ons op de hoogte te stellen van alle feiten en omstandigheden waarvan je weet of redelijkerwijze kan begrijpen dat die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien blijkt dat je bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens hebt verstrekt, hebben wij het recht om pas aan onze verplichtingen te voldoen, nadat we de juiste gegevens van je ontvangen.

Artikel 13 – Registratie

13.1. Voor sommige Materialen is het nodig om een account te hebben waarmee je via de Website toegang krijgt tot de Online Leeromgeving waarop we die Materialen ter beschikking stellen. Meestal kun je dan tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst zelf een persoonlijk account aanmaken. In sommige gevallen maken wij een account voor je en krijg je van ons een e-mail met je accountgegevens. Bijvoorbeeld als we bij het sluiten van de Overeenkomst een betalingsregeling (zie verder artikel 16.5 over de betalingsregeling) afspreken. Jouw accountgegevens kun je te allen tijde wijzigen in jouw eigen account.

13.2. Je account in de Online Leeromgeving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot de Online Leeromgeving of Materialen daarop via jouw account of hen daartoe toegang te verlenen door jouw (inlog)gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Zoals we ook al in artikel 6 hebben uitgelegd, is het ook niet toegestaan om de Materialen die we je via de Online Leeromgeving ter beschikking stellen op te nemen of te downloaden en te verspreiden aan anderen. Meer hierover lees je in artikel 6 of neem contact met ons op via hallo@mariekezwinkels.com.

13.3. De gekregen (inlog)gegevens dien je strikt geheim te houden. We zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en we mogen er steeds van uitgaan dat de Klant die zich aanmeldt op de Online Leeromgeving ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via jouw account, valt dus ook onder jouw verantwoordelijkheid en risico.

13.4. Als je weet of vermoedt dat je inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient je zo spoedig mogelijk je wachtwoord te wijzigen en het Bedrijf daarvan in kennis te stellen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Artikel 14 – Uitvoering van de Overeenkomst

14.1. Onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst behelzen uitsluitend het ter beschikking stellen van het Materiaal waar je uit hoofde van die Overeenkomst recht op hebt en een verplichting om de daarin genoemde (overige) afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarbij geldt dat:
a) Wij alleen een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting;
b) Materialen – naar onze keuze – ter beschikking worden gesteld via de Online Leeromgeving en/of door het verstrekken van inloggegevens en/of links naar andere online locaties (zoals Soundcloud, YouTube of Vimeo);
c) ongeacht de wijze waarop de Materialen initieel ter beschikking worden gesteld, wij altijd vrij zijn om te kiezen voor een andere wijze van het ter beschikking stellen van de Materialen;
d) de Overeenkomst en de Materialen geen belofte tot of garantie op (verhoging van) inkomsten en/of winst dan wel persoonlijke emotionele, mentale en/of spirituele groei inhouden;
e) alle uitspraken over de toekomst die op onze Websites, de Online Leeromgeving of in de Materialen worden geschetst evenmin garanties of beloftes voor een (daadwerkelijk) resultaat van welke aard dan ook behelzen;
f) de Overeenkomst, de Online Leeromgeving en Materialen uitdrukkelijk geen juridisch, psychologisch, medisch, financieel en/of fiscaal advies bieden.

14.2. We kunnen niet garanderen dat:
a) de Websites, de Online Leeromgeving en/of de Materialen altijd ononderbroken beschikbaar zijn en blijven;
b) de Websites, de Online Leeromgeving en/of de Materialen (altijd en volledig) vrij zullen zijn van storingen, virussen, trojans, enzovoorts;
c) alle andere Gebruikers of Klanten die gebruik maken van de Websites en/of de Online Leeromgeving (waaronder zoals bedoeld in artikel 5.3.) dat doen in overeenstemming met wet- en regelgeving, de tussen deze andere Gebruikers en/of Klanten en ons gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

14.3. We kunnen ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden uit de Overeenkomst door derden uit te laten voeren of om ons op andere wijze door derden te laten assisteren. Deze Algemene Voorwaarden worden ook ten behoeve van deze derden gesloten. Derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

Artikel 15 – Duur en einde van de Overeenkomst

15.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die die daarvoor is bepaald in het e-book van het Materiaal uit de Overeenkomst. Als daarin geen duur voor de Overeenkomst wordt bepaald geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn die noodzakelijk is voor het leveren van de Materialen en het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.2. De Overeenkomst kan na de totstandkoming niet meer worden geannuleerd. Dat is alleen anders als het gaat om een herroeping van de overeenkomst door een Consument zoals bedoeld in en in overeenstemming met artikel 21. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde afzonderlijke Materialen uit de Overeenkomst een eigen beleid annulerings- en/of restitutie hanteren, welk beleid kan worden teruggelezen in het e-book van die Materialen. Als niet is voldaan aan een of meerdere voorwaarden die het e-book van dat Materiaal aan annulering en/of restitutie stelt, komt daarmee het recht op die annulering en/of restitutie in het geheel te vervallen.

15.3. De Overeenkomst is voor Zakelijke Klanten niet tussentijds opzegbaar, tenzij we in het e-book van het Materiaal iets anders hebben afgesproken.  

15.4 Als het Materiaal uit de Overeenkomst (mede) een of meerdere sessies aan persoonlijke begeleiding (online dan wel fysiek) op afspraak behelst en voor de Overeenkomst geen vaste duur is bepaald, geldt als termijn die noodzakelijk is voor het leveren van het Materiaal zoals bedoeld in artikel 15.1. de redelijke termijn waarbinnen de afspraken voor de sessies en de sessies aan persoonlijke begeleiding zelf kunnen plaatsvinden. Daarbij geldt de Klant zelf verantwoordelijk is voor het inplannen van de afspraken. Indien de Klant zelf geen afspraak bij ons maakt en niet reageert op ons verzoek om een afspraak te maken, zullen we de Klant per e-mail een schriftelijke waarschuwing sturen. Dat houdt in dat we de Klant een laatste kans geven om alsnog binnen 14 dagen een afspraak met ons te maken met vermelding dat bij gebreke daarvan het recht op de sessie(s) aan persoonlijke begeleiding vervalt, zonder dat dit de Klant enig recht op restitutie en/of schadevergoeding geeft.

15.5 Elke Klant die met ons een Overeenkomst sluit krijgt toegang tot onze Online Leeromgeving. Deze toegang geldt altijd voor de duur van de Overeenkomst en langer als dat in het e-book van de betreffende Materialen of in de Overeenkomst zo is afgesproken. Als daaruit blijkt dat de toegang tot de Online Leeromgeving voor onbepaalde tijd geldt, hebben we altijd het recht
a) De inhoud of de functionaliteiten van de Online Leeromgeving eenzijdig te wijzigen en/of te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;
b) Je toegang tot de Online Leeromgeving tijdelijk dan wel definitief te blokkeren als we daar gegronde redenen voor hebben. Daar is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, sprake van bij een overtreding van een of meer van de gedragsregels uit deze Algemene Voorwaarden dan wel een gerechtvaardigd vermoeden daarvan;
c) De toegang tot de Online Leeromgeving te beëindiging bij beëindiging of overdracht van (een deel van) het Bedrijf, bij een wijziging van de activiteiten van het bedrijf of als het langer in stand houden van de toegang tot de Online Leeromgeving in redelijkheid niet langer van het Bedrijf verwacht kan worden.
Binnen de grenzen van hetgeen redelijk is zullen we ons inspannen om Klanten over een van bovenstaande situaties tijdig te informeren.

15.6 Het Bedrijf zal – mede in overeenstemming met de privacyverklaring zoals bedoeld in artikel 7.1. – het account verwijderen van:
a) Klanten die daar langer dan zes (6) maanden geen gebruik van hebben gemaakt, althans langer dan zes (6) maanden niet hebben ingelogd op de Online Leeromgeving;
b) Klanten die zich afmelden voor de mailinglijst die onderdeel uitmaakt van het Materiaal uit de Overeenkomst.
We gaan er in die gevallen namelijk van uit dat je tijdelijk of definitief geen prijs (meer) stelt op de toegang tot de Online Leeromgeving en we willen je persoonsgegevens niet onnodig (lang) verwerken. In beide gevallen kan je altijd even contact opnemen met ons via hallo@mariekezwinkels.com als je toch weer wilt inloggen op de Online Leeromgeving en dan maken we een nieuw account voor je aan.. Dat is anders als het Bedrijf uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is om dit verzoek te weigeren, in welk geval we je dit gemotiveerd zullen toelichten.

15.7. We mogen de Overeenkomst op elk moment en naar eigen keuze opschorten en/of ontbinden (waaronder mede wordt begrepen het blokkeren of verwijderen van je account en/of je toegang tot de Online Leeromgeving) als:
a) de Klant failliet is verklaard, aan een Klant surseance van betaling is verleend, of als een aanvraag tot faillissement en/of surseance van betaling voor een Klant is aangevraagd;
b) de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
c) we daar volgens de wet, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden recht op hebben, bijvoorbeeld als jij je verplichtingen richting ons niet nakomt.
Waarbij in alle gevallen geldt dat:
d) bij gebruikmaking van de rechten uit dit artikel het gehele bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst per direct en volledig opeisbaar wordt;
e) gebruik van onze rechten uit dit artikel eventuele andere rechten en rechtsmiddelen waar we volgens de wet, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden recht op hebben, onaangetast laat.

15.8. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Dat geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend, voor de verplichting om onze rechten van intellectuele eigendom te respecteren.

Artikel 16 – Prijzen en betaling

16.1. Alle op de Websites, in de Online Leeromgeving en in andere van het Bedrijf afkomstige materialen (zoals blogs, e-books en video’s) vermelde prijzen zijn in euro en inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. We doen ons best om alle informatie, ook als het over prijzen gaat, zorgvuldig en volledig te verstrekken. Omdat we daar niet altijd garanties over kunnen geven en een foutje menselijk is, geldt dat alle prijzen onder voorbehoud zijn van kennelijke programmeer- en typefouten.

16.2. Bij het sluiten van de Overeenkomst, ben je gehouden de betalingen aan ons te voldoen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Websites en/of Online Leeromgeving of in het betreffende e-book aangegeven betaalmethoden. Wij zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. In geval van restitutie hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.

16.3. betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, ben je direct in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

16.4. Bij een niet-tijdige betaling is:
a) Consument, nadat het Bedrijf de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de wettelijke regeling daarvoor;
b) Zakelijke Klant, zonder dat een nadere ingebrekestelling, 14 dagen brief of enige andere herinnering, aanmaning of correspondentie noodzakelijk is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus en in elk geval altijd met een minimum van € 300,00.

16.5. Onder omstandigheden bieden wij – zowel bij het aangaan van de Overeenkomst als bij het niet (tijdig of volledig) voldoen aan een betalingsafspraak – een betalingsregeling in termijnen aan. Daarvoor geldt dat:
a) wij nooit verplicht zijn om een betalingsregeling aan te bieden.
b) wij het recht hebben daaraan alle voorwaarden te stellen die wij passend vinden bij de betreffende situatie, een en ander in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regels van dwingend recht;
c) het volledige bedrag altijd per direct en volledig opeisbaar is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien (i) een van de afgesproken termijnen niet wordt nagekomen of (ii) de informatie die door de Klant is verstrekt en op basis waarvan wij de betalingsregeling zijn aangegaan achteraf onjuist, onvolledig en/of misleidend blijkt te zijn en (iii) Consumenten in dat geval alleen aanspraak kunnen maken op de in artikel 16.4. sub a) bedoelde termijn van 14 dagen als het gaat om een betalingsregeling die wordt afgesproken bij het aangaan van de Overeenkomst en niet als het gaat om een betalingsregeling die wordt aangeboden bij niet nakoming van een eerdere betalingsverplichting.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Bedrijf.

17.2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden jegens Consumenten uitsluitend indien en voor zover dwingend rechtelijke regels zich daar niet tegen verzetten. Als zich onverhoopt een situatie zou voordoen waarin de onverkorte toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel op de Consument in strijd zou zijn met dwingend recht, zullen we in dat geval ter vervanging samen met Consument (een) nieuwe aansprakelijkheidsbeperking(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.3. Wij zijn gehouden de Overeenkomst uit te voeren op de wijze die we in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden (in het bijzonder artikel 14 daarvan) hebben afgesproken. We kunnen geen enkele invloed uitoefenen op en zijn niet aansprakelijk voor het uiteindelijk resultaat van de nakoming van onze inspanningsverplichting en/of het gebruik van Klant van de Materialen.

17.4. Onze maximale en totale aansprakelijkheid tegenover een Klant, ongeacht de aard, omvang of grondslag daarvan, is altijd beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Voor Zakelijke Klanten geldt daarbij altijd een uiterst maximum van € 1.500,- (inclusief btw), afhankelijk van welk bedrag lager is.

17.5. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van gegevens en/of beschadiging en/of vernietiging van data of computersystemen is uitgesloten.

17.6. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van door jou verstrekte onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie.

17.7. Enige aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, ontstaat pas als je ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij je ons een redelijke termijn stelt om onze tekortkoming op te lossen en we ook na die termijn tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat we in staat zijn adequaat te reageren.

17.8. Voor Zakelijke Klanten geldt aanvullend op hetgeen in dit artikel is bepaald dat:
a) een recht op schadevergoeding pas kan ontstaan: (i) nadat Zakelijke Klant eerst een klacht heeft ingediend overeenkomstig artikel 8; en (ii) Zakelijke Klant de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat Zakelijke Klant bekend werd of had moeten worden met de schade, schriftelijk bij het Bedrijf meldt; en
b) elke aansprakelijkheid vervalt als Zakelijke Klant de schade niet schriftelijk aan het Bedrijf heeft gemeld binnen een termijn van zes (6) maanden nadat het Materiaal waar de schade verband mee houdt is geleverd.

Artikel 18 – Overmacht

18.1. We kunnen niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden als we in de nakoming worden verhinderd als gevolg van overmacht. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van overmacht.

18.2. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen of uitvallen van het internet en/of (overige) openbare infrastructuur (zoals transport, stroom en energie, telecommunicatie, enzovoorts), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terroristische aanslagen, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, pandemieën, in-en uitvoerbelemmeringen en de situatie waarin we door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld waardoor de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd.

18.3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben zowel het Bedrijf als de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

DEEL 3.
AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN
————————————————————-

Artikel 19 – Toepasselijkheid

De onderstaande artikelen 20 t/m 22 zijn uitsluitend van toepassing op Consumenten en gelden niet voor Gebruikers en/of Zakelijke Klanten.

Artikel 20 – Algemeen

20.1. In aanvulling op artikel 12.3. hebben Consumenten het recht de Overeenkomst te ontbinding zolang wij de daarin genoemde elektronische bevestiging niet hebben verstuurd.

20.2. Indien Consument een klacht heeft over onze dienstverlening, kan Consument in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 8 ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 21 – Herroepingsrecht

21.1. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst gedurende 14 dagen, ingaande op de dag nadat de Overeenkomst is aangegaan, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

21.2. Consument kan de Overeenkomst conform de in artikel 21.1. gestelde termijn ontbinden door (i) het modelformulier voor herroeping (per e-mail) naar ons toe te sturen, (ii) of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar t e maken dat Consument de Overeenkomst wil ontbinden.

21.3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

21.4. Als Consument uitdrukkelijk heeft verzocht dat de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd van 14 dagen, is de Consument ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Overeenkomst dat door ons is nagekomen op het moment van herroeping ten opzichte van het volledige bedrag van de Overeenkomst. Tenzij regels van dwingend recht anders bepalen, wordt in dat geval een uurtarief van € 111,00 exclusief, derhalve € 134,31 inclusief btw gehanteerd, dan wel een evenredige berekening van de gebruikte online programma’s (bijvoorbeeld bij een traject van 6 maanden het totaalbedrag van de programma’s gedeeld door 6 voor de eerste maand). Voor Materiaal dat via de Online Leeromgeving ter beschikking wordt gesteld, geldt dat er geen kosten in rekening worden gebracht als er binnen deze 14 dagen niet is ingelogd op de Online Leeromgeving en er dus geen gebruik is gemaakt van dat Materiaal.

21.5. Bedragen die door consument (vooruit) zijn betaald betalen we zo snel mogelijk terug aan de consument en uiterlijk innen 14 dagen herroeping van de overeenkomst. Terugbetaling gaat op dezelfde wijze als dat de Consument de bestelling heeft betaald, tenzij we samen schriftelijk een andere betaalmethode afspreken.

21.6. Op de Websites geven we duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de procedure daarvoor.

21.7. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a) Overeenkomsten die strekken tot het verrichten van diensten, die al volledig zijn uitgevoerd, indien: (i) de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en (ii) de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra het Bedrijf de Overeenkomst is nagekomen.
b) Een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie (anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding) indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van uitvoering is voorzien;
c) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 22 – Garantie en conformiteit

22.1. Wij staan er jegens Consumenten voor in dat de Materialen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staan we er tevens voor in dat de Materialen geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.

22.2. Indien de Materialen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt ons daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.